Giải thích idiom "One man's trash is another man's treasure" tiếng anh

· Idiom

Bên cạnh HƯỚNG DẪN TỪNG BƯỚC CÁCH LÀM BÀI TẬP MẪU IELTS READING DẠNG FILL IN THE GAP, IELTS TUTOR cung cấp Giải thích idiom "One man's trash is another man's treasure" tiếng anh

Mang nghĩa "Vật vô dụng/vô giá trị của người này có thể là vật quý báu đối với người khác."

​=Something that one person considers worthless may be considered valuable by someone else.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • Q: Why would anyone want to hang a picture like that on the wall? A: One man's trash is another man's treasure. A: Bob's uncle is always going through people's garbage, looking for old stuff. B: One man's trash is another man's treasure.
  • Peter found a five - dollar bill on the sidewalk."One man's loss is another man's gain," he thought to himself, as he took the money. (IELTS TUTOR giải thích:  Peter thấy tờ 5 đô la trên vỉa hè. "Đời có người được kẻ mất", anh ta tự nhủ rồi nhặt lấy tờ tiền)
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE