Giải thích idiom "only so much/many" tiếng anh

· Idiom

Bên cạnh PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5), IELTS TUTOR cung cấp Giải thích idiom "only so much/many" tiếng anh

Mang nghĩa "có giới hạn, mức độ hạn chế"

= used to say that there are limits to something/used to say that there is only a limited quantity of something/a limited amount.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • I can eat only so much fruit

  • "there is only so much you can do to protect yourself"

  • just so much that one can do in such a case

  • I have only so much time before the exams start. (IELTS TUTOR giải thích: Tôi chỉ có một khoảng thời gian giới hạn trước khi các kỳ thi bắt đầu)

  • To Tom, there is only so much goodwill available in a relationship and only so much collateral and equity to burn. (IELTS TUTOR giải thích: Với Tom, sự tốt bụng trong một mối quan hệ có giới hạn cũng như số vốn chủ sở hữu hay vốn thế chấp có giới hạn vậy)

  • There are only so many hours in your working day - you cannot possibly do all the work.

  • There’s only so much that anybody’s brain can handle at any one time.

  • There are only so many hours in the working day.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE