Giải thích idiom "miss the point​" tiếng anh

· Idiom

Bên cạnh HƯỚNG DẪN TỪNG BƯỚC CÁCH LÀM BÀI TẬP MẪU IELTS READING DẠNG FILL IN THE GAP, IELTS TUTOR cung cấp Giải thích idiom "miss the point​" tiếng anh

Mang nghĩa"không hiểu vấn đề gì đó"

=to not understand something correctly or what is important about it

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • What you say is true, but you've missed the point of my argument.
  • You all miss the point. (IELTS TUTOR giải thích: Các bạn không hiểu vấn đề rồi)
  • She missed the point entirely and thought I was blaming her.
  • You miss the point of married life. (IELTS TUTOR giải thích: Bạn bỏ qua giá trị của cuộc sống hôn nhân rồi)

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE