Giải thích idiom "make the best of" tiếng anh

· Idiom

Bên cạnh HƯỚNG DẪN TỪNG BƯỚC CÁCH LÀM BÀI TẬP MẪU IELTS READING DẠNG FILL IN THE GAP, IELTS TUTOR cung cấp Giải thích idiom "make the best of" tiếng anh

Mang nghĩa "tận dụng tối đa"

=to accept a bad or difficult situation without complaining and try to deal with it as well as you can/to make an unsatisfactory situation as pleasant as possible

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • You should make the best of your time. (IELTS TUTOR giải thích: Bạn nên tranh thủ thời gian chứ)
 • Can you make the best of your way? (IELTS TUTOR giải thích: Anh có thể đi thật nhanh được không?)
 • I figured I'd better make the best of this opportunity. (IELTS TUTOR giải thích: Tôi nghĩ mình nên tận dụng tốt cơ hội này)
 • I will make the best of it, for a while anyway. (IELTS TUTOR giải thích: Dù chỉ xuất hiện một chút, tôi vẫn muốn làm cho mình thật hấp dẫn)
 • There was no one to help me, so I just had to make the best of it. 
 • Having missed his train, he decided to make the best of a bad job by having a leisurely meal.
 • We'll have to spend the night here, so we might as well make the best of it. 
 • We'll just have to make the best of a bad situation. 
 • It was in her nature to make the best of whatever came along. 
 • He had to do the worst jobs, but he made the best of it. 
 • It was a matter of pooling our resources and making the best of it.
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE