Giải thích idiom "let off​/​blow off steam tiếng anh

· Idiom

Bên cạnh HƯỚNG DẪN TỪNG BƯỚC CÁCH LÀM BÀI TẬP MẪU IELTS READING DẠNG FILL IN THE GAP, IELTS TUTOR cung cấp Giải thích idiom "let off​/​blow off steam tiếng anh

Mang nghĩa"giải trí"

=to do or say something that helps you to get rid of strong feelings or energy

  • It was a good opportunity to blow off steam. (IELTS TUTOR giải thích: Đó là cơ hội tốt để xả hơi cho thoải mái)
  • Please forgive me for saying that. I just needed to blow off steam. (IELTS TUTOR giải thích: Xin tha lỗi cho tôi vì đã nói điều đó. Tôi đã chỉ cần trút cơn giận mà thôi)
  • Call me any time you need to blow off some steam.
  • The meeting will be a chance for the protesters to let off steam.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE