Giải thích idiom "hit the nail on the head" tiếng anh

· Idiom

Bên cạnh HƯỚNG DẪN TỪNG BƯỚC CÁCH LÀM BÀI TẬP MẪU IELTS READING DẠNG FILL IN THE GAP, IELTS TUTOR cung cấp Giải thích idiom "hit the nail on the head" tiếng anh

Mang nghĩa "nói/làm trúng phóc, chuẩn, đúng về cái gì đó"

=to be exactly right about something/to describe exactly what is causing a situation or problem

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • I think David hit the nail on the head when he said that kids won't want to buy this product.

  • I think Mick hit the nail on the head when he said that what's lacking in this company is a feeling of confidence.

  • You hit the nail on the head when you said that your wife is jealous of your secretary. (IELTS TUTOR giải thích: Anh đúng khi nói rằng vợ anh đang ghen với cô thư ký của anh)

  • You hit the nail on the head with your idea of moving his company's manufacturing facility to Vietnam. (IELTS TUTOR giải thích: Ông rất đúng với ý tưởng dời bộ phận sản xuất sang Việt Nam)

  • I think Mick hit the nail on the head when he said that what's lacking from this company is a feeling of confidence. (IELTS TUTOR giải thích: Tôi nghĩ Mick đúng khi anh ấy nói rằng cái mà công ty đang thiếu đó là sự tin tưởng)

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE