Giải thích idiom "do wonders for something/someone" tiếng anh

· Idiom

Bên cạnh HƯỚNG DẪN TỪNG BƯỚC CÁCH LÀM BÀI TẬP MẪU IELTS READING DẠNG FILL IN THE GAP, IELTS TUTOR cung cấp Giải thích idiom "do wonders for something/someone" tiếng anh

Mang nghĩa "tạo điều kì diệu cho"

​=to have a very good effect on somebody/something

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • The news has done wonders for our morale. 
  • The change of diet has done wonders for my skin.
  • That new guy is great – he’s done wonders for the company.
  • The right communication style can do wonders for your career. (IELTS TUTOR giải thích:  Hình thức giao tiếp thích hợp có thể tạo ra những điều kỳ diệu cho sự nghiệp của bạn)
  • You need a rest and some fresh air. A weekend by the sea would do wonders.(IELTS TUTOR giải thích: Bạn cần nghỉ ngơi và hít thở không khí trong lành. Một kỳ nghỉ cuối tuần ngoài biển sẽ mang đến điều kỳ diệu đấy)
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE