Giải thích idiom "by/in leaps and bounds" tiếng anh

· Idiom

Bên cạnh HƯỚNG DẪN TỪNG BƯỚC CÁCH LÀM BÀI TẬP MẪU IELTS READING DẠNG FILL IN THE GAP, IELTS TUTOR cung cấp Giải thích idiom "by/in leaps and bounds" tiếng anh

Mang nghĩa"rất nhanh"

=used for saying that someone or something improves or increases a lot/very quickly

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • Murray has been working hard at his game and has progressed by leaps and bounds.
  • Andy has been working hard at his game and has progressed by leaps and bounds. (IELTS TUTOR giải thích: Andy đã chơi rất cố gắng và đã tiến bộ rất nhiều)
  • The intimacy among us has grown leaps and bounds. (IELTS TUTOR giải thích: Sự thân mật giữa chúng tôi đã phát triển nhanh chóng)
  • Production is going up by leaps and bounds. (IELTS TUTOR giải thích: Sự sản xuất sẽ tăng nhanh)
  • My English has improved by leaps and bounds since I started using idioms. (IELTS TUTOR giải thích: Tiếng Anh của tôi đã tiến bộ rất nhiều từ khi tôi bắt đầu sử dụng thành ngữ)
  • The company is growing by leaps and bounds this year.
  • Her health is improving by leaps and bounds (IELTS TUTOR giải thích: sức khoẻ cô ấy hồi phục rất nhanh)

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE