Giải thích idiom "at your fingertips" tiếng anh

· Idiom

Bên cạnh HƯỚNG DẪN TỪNG BƯỚC CÁCH LÀM BÀI TẬP MẪU IELTS READING DẠNG FILL IN THE GAP, IELTS TUTOR cung cấp Giải thích idiom "at your fingertips" tiếng anh

Mang nghĩa "dễ dàng hoàn thành, có sẵn..."

​=If you have information at your fingertips, you can get it and use it very easily

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • He has all the latest statistics at his fingertips.
  • When you fill one, you will have another at your fingertips to replace it. (IELTS TUTOR giải thích: Khi bạn hoàn thành một cái thì bạn sẽ có sẵn một cái khác để thay thế)
  • All banking services are at your fingertips with no software required. (IELTS TUTOR giải thích: Bạn dễ dàng sử dụng các dịch vụ ngân hàng mà không cần thiết lập phần mềm)
  • I had the information at my fingertips and hadn't used it.
  •  I made sure I had all the facts at my fingertips before attending the meeting.
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE