Giải thích cụm"thanks to somebody /something"tiếng anh

· Phrase

Bên cạnh Bài sửa đề thi IELTS WRITING TASK 2 ngày 22/8/2020 của HS đi thi đạt 7.0 writing, IELTS TUTOR hướng dẫn kĩ thêm Giải thích cụm"thanks to somebody /something"tiếng anh

Mang nghĩa"nhờ có ai/cái gì"

(= because of)

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • the play succeeded thanks to fine acting by all the cast (IELTS TUTOR giải thích: vở kịch thành công nhờ sự diễn xuất giỏi của tất cả các vai)

  • thanks to your help (IELTS TUTOR giải thích: nhờ có sự giúp đỡ của anh)
  • thanks to the bad weather , the match had been cancelled (IELTS TUTOR giải thích: do thời tiết xấu mà trận đấu đã bị hủy bỏ)

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK