Giải thích cụm"be/mean the world to (someone)"tiếng anh

· Phrase

Bên cạnh Hướng dẫn đề thi IELTS 21/11/2020 bài WRITING TASK 1 (map) về school library (kèm bài sửa cho HS đi thi), IELTS TUTOR hướng dẫn Giải thích cụm"mean the world to (someone)"tiếng anh

Mang nghĩa"rất quan trọng với ai"

=to be very important to (someone)/used for emphasizing that someone or something is very important to someone

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • His wife means the world to him.
  • Her children mean the world to her.
  • She means the world to me.
  • Her job is the world to her. (IELTS TUTOR giải thích: Công việc rất quan trọng với cô ta)
  • You are all the world to me. (IELTS TUTOR giải thích: Anh là tất cả đối với em)
  • They all mean the world to me and since I went back, I have thought a lot about my future husband. (IELTS TUTOR giải thích: Họ là tất cả đối với tôi và khi tôi trở về nhà, tôi nghĩ ngợi rất nhiều về người chồng tương lai của mình) 

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0
All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK