Giải thích cụm: how many

· Phrase

I. Kiến thức liên quan

IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng từ "many" tiếng anh

II. Cách dùng"how many"

1. Giới thiệu chung

IELTS TUTOR lưu ý:

  • Many ở đây đóng vai trò như 1 hạn định từ (determiner) 

2. Cách dùng

=used for asking or talking about the number of people, things etc that there are

IELTS TUTOR lưu ý:

  • how many of

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • How many students are taking the test? 
  • It’s surprising how many different varieties of pasta there are. 
  • How many of you can remember the first Alfred Hitchcock film you saw?

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc