Giải thích cụm:"go pear-shaped"

· Phrase

Mang nghĩa "đổ bế, thất bại"

=If a plan goes pear-shaped, it fails / If a situation goes pear-shaped, bad things start happening.

IELTS TUTOR lưu ý:

  • [informal]

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • At that point things started to go pear-shaped for the business.
  • We'd planned to go away for the weekend, but it all went pear-shaped.
  • He feared his career had gone a bit pear-shaped
  • At that point things started to go pear - shaped for the company. (IELTS TUTOR giải thích: Vào thời điểm đó mọi thứ bắt đầu trở nên thất bại đối với công ty)

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc