Giải thích"by chance"tiếng anh

· Phrase

Bên cạnh Bài sửa đề thi IELTS WRITING TASK 2 ngày 22/8/2020 của HS đi thi đạt 7.0 writing, IELTS TUTOR hướng dẫn kĩ thêm Giải thích"by chance"tiếng anh

Mang nghĩa"tình cờ"

=Something that happens by chance was not planned by anyone.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • He had met Mr Maude by chance.
  • They met quite by chance. (IELTS TUTOR giải thích: Họ gặp nhau rất tình cờ)
  • I know him by chance. (IELTS TUTOR giải thích: Tình cờ tôi biết bạn ấy thôi)

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK