Diễn đạt "thà ít còn hơn không"

(Cách dùng cụm "better than nothing")

· Phrase

Bên cạnh HƯỚNG DẪN TỪNG BƯỚC CÁCH LÀM BÀI TẬP MẪU IELTS READING DẠNG FILL IN THE GAP, IELTS TUTOR cung cấp Diễn đạt "thà ít còn hơn không" (Cách dùng cụm "better than nothing")

Mang nghĩa "có còn hơn không"

=used for saying that something is not exactly what you wanted or needed but is more useful than having nothing at all

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • It doesn’t quite fit, but it’s better than nothing.
  • It's not really good, but it's better than nothing. (IELTS TUTOR giải thích: Nó thì không thực sự tốt lắm, nhưng có còn hơn không)
  • It doesn't completely quite fit, but it's better than nothing. (IELTS TUTOR giải thích: Nó không hoàn toàn thích hợp lắm, nhưng có còn hơn không)
  • A three per cent pay rise is not very much, but at least it's better than nothing. (IELTS TUTOR giải thích: Lương tăng 3% thì không nhiều, nhưng có còn hơn không)

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking