Collocation với động từ "prohibit"

· Collocation

I. Kiến thức liên quan

II. Collocation với từ "prohibit"

prohibit + adv

prohibit + strictly, specifically, effectively, constitutionally

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • Smoking in the cinema is strictly prohibited.
  • The very restrict regulations effectively prohibit the entry of soil or plants grown in soil into the country.  
  • The president is constitutionally prohibited from serving more than two terms in office.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0