Cách dùng & Word form của "Instill" tiếng anh

· Word form

I. Cách dùng "instill"

1. Instill là ngoại động từ

2. Cách dùng Instill

Mang nghĩa "truyền dẫn (ý nghĩ, tình cảm...) cho, làm cho thấm nhuần dần"

(to put a feeling, idea, or principle gradually into someone's mind, so that it has a strong influence on the way that person thinks or behaves)

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • to instil the patriotism into one's students (IELTS TUTOR giải thích: làm cho sinh viên của mình thấm nhuần lòng yêu nước)
  • The teachers instil the patriotism into one's students. (IELTS TUTOR giải thích: Các giáo viên làm cho sinh viên của mình thấm nhuần lòng yêu nước)

II. Word form của "Instill" tiếng anh

1. instillation (n) danh từ của instill

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK