Cách dùng & Word form của "deplete"

· Vocabulary

I. Cách dùng của "deplete"

1. Deplete là ngoại động từ

2. Mang nghĩa "tháo hết ra, rút hết ra, xả hết ra; làm rỗng không làm suy yếu, làm kiệt sức"

(to reduce something in size or amount, especially supplies of energy, money, etc.)

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • If we continue to deplete the earth's natural resources, we will cause serious damage to the environment. 
 • The illness depletes the body of important vitamins.
 • to deplete a base of troops (IELTS TUTOR xét ví dụ: rút hết quân ở một căn cứ)
 • Being chronically angry, frustrated, or apprehensive can deplete your physical resources. (IELTS TUTOR xét ví dụ: Việc thường xuyên ở trong tâm trạng tức giận, chán nản hay lo sợ có thể làm cạn kiệt nguồn sinh lực của bạn)

II. Word form của "deplete"

1. depletable (adj)

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • Depletable and renewable resources (IELTS TUTOR giải thích: Các tài nguyên không thể tái sinh và tái sinh)

  2. depletion (n) danh từ của deplete

  Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

  >> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

  >> IELTS Intensive Listening

  >> IELTS Intensive Reading

  >> IELTS Intensive Speaking

  All Posts
  ×

  Almost done…

  We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

  OK