Cách dùng & Word form của "compel"

· Word form

Bên cạnh SỬA BÀI IELTS WRITING TASK 2 ĐỀ THI THẬT NGÀY 22/8/2020 của HS IELTS TUTOR đạt 6.5 Writing, IELTS TUTOR hướng dẫn kĩ Cách dùng & Word form của "compel"

I. Cách dùng compel

1. Compel là ngoại động từ

2. Compel mang nghĩa buộc phải, ép, thúc ép

(to force someone to do something)

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • to compel respect (IELTS TUTOR giải thích: buộc phải kính trọng)
  • to compel submission (IELTS TUTOR giải thích: bắt phải khuất phục)
  • You can compel obedience, but not affection. (IELTS TUTOR giải thích: Bạn có thể ép buộc sự phục tùng, nhưng không thể ép buộc được lòng thương yêu)

II. Word form compel

compelling (adj)

Mang nghĩa "thuyết phục"

(If a reason, argument, etc. is compelling, it makes you believe it or accept it because it is so strong)

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • a compelling argument (IELTS TUTOR giải thích: lý luận có sức thuyết phục)
  • I have some compelling reasons. (IELTS TUTOR giải thích: Tôi có vài lý do bắt buộc)
  • They show a compelling message. (IELTS TUTOR giải thích: Chúng thể hiện một thông điệp thuyết phục)

Mang nghĩa "hấp dẫn"

(very exciting and interesting and making you want to watch or listen)

  • a compelling commentary (IELTS TUTOR giải thích: bài bình luận hấp dẫn)

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK