Cách dùng "was/were to do something/be to do something" tiếng anh

· Phrase

Bên cạnh Hướng dẫn đề thi IELTS 21/11/2020 bài WRITING TASK 1 (map) về school library (kèm bài sửa cho HS đi thi), IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng "was/were to do something/be to do something" tiếng anh

I. Cách dùng was/were to do something

Mang nghĩa"là để có, là sau này trở thành...(sự việc sau này sẽ xảy ra)"

=used when talking about a time in the past to say what happened later/used about someone or something in the past to say what would happen at a later time

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • This discovery was to have a major effect on the treatment of heart disease.
 • All I wanted was to have a chance to read my book, but my seatmates talked my head off. (IELTS TUTOR giải thích: Tất cả điều tôi mong muốn là được đọc sách một cách yên tĩnh, nhưng những người ngồi cạnh tôi đã nói chuyện làm tôi nhức cả đầu)
 • The boy who was to become king
 • Nearly 20% of the landed packages had been broken. Our recourse only was to have them repacked before delivering to our end - users. (IELTS TUTOR giải thích: Gần 20% các kiện hàng bốc lên bờ đều bị rách. Chúng tôi chỉ còn cách là nhờ họ đóng gói lại trước khi giao cho người tiêu thụ của chúng tôi)

II. Cách dùng be to do something

1. Mang nghĩa"nói về sự sắp xếp trong tương lai"

=used to talk about arrangements for the future

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 •  Audrey and Jimmy are to be married in June. 
 • Two men are to appear in court on charges of armed robbery.

2. Mang nghĩa"một quy định, luật định"

=used to give an order or to tell someone about a rule

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • You are to wait here in this room until I return. 
 • The goods are to have full cover until loaded. (IELTS TUTOR giải thích: Hàng hóa phải được bảo hiểm hoàn toàn cho đến khi được chất lên tàu)
 • All staff are to wear uniforms.

3. Mang nghĩa"nên làm/nên xảy ra"

=used to say or ask what someone should do or what should happen

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • What am I to tell her? 
 • He is not to be blamed.

4. Mang nghĩa"hỏi về một việc có thể làm"

=used to ask how something can be done

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • How are we to get out of the present mess?

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0
All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK