Cách dùng từ "since" tiếng anh

· Vocabulary

Bên cạnh hướng dẫn các em rất kĩ cách phân biệt UNLIKE, UNLIKELY, ALIKE VÀ LIKE trong Tiếng Anh, IELTS TUTOR hướng dẫn rất kĩ về Cách dùng từ "since" tiếng anh

I. Since vừa là trạng từ, giới từ & liên từ

II. Cách dùng

1. Since dùng như liên từ

2. Since dùng như trạng từ (Adv)

Mang nghĩa "từ đó, từ lúc ấy"

from a particular time in the past until a later time, or until now

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • I have been his friend ever since (IELTS TUTOR giải thích: suốt từ đó đến nay tôi vẫn là bạn anh ta)
  • he left home two weeks ago and we haven't heard from him since (IELTS TUTOR giải thích: nó bỏ nhà đi cách đây hai tuần và từ đó đến nay, chúng tôi chẳng có tin tức gì về nó)
  • she moved to London last May and has since got a job on a newspaper (IELTS TUTOR giải thích: bà ấy dọn về Luân Đôn tháng năm vừa rồi và từ đó đã kiếm được việc làm tại một toà báo)

3. Since dùng như giới từ

Mang nghĩa "từ (một thời điểm xác định trong quá khứ) đến một sự kiện sau đó trong quá khứ hoặc đến nay"

from a particular time in the past until a later time, or until now

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • he has been working here since 1967 (IELTS TUTOR giải thích: anh ấy công tác ở đây từ năm 1967)
  • I haven't eaten since breakfast (IELTS TUTOR giải thích: từ sáng đến giờ tôi chưa ăn gì)
  • she's been working in a bank since leaving school (IELTS TUTOR giải thích: từ khi ra trường đến nay, cô ta làm việc tại một ngân hàng)
  • he had spoken to her only once since the party (IELTS TUTOR giải thích: từ sau bữa tiệc, anh ta chỉ nói với cô ấy một lần mà thôi)
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing

>> IELTS Intensive Speaking

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

>> IELTS General

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE