Cách dùng "take something for granted" tiếng anh

· Phrase

Bên cạnh Hướng dẫn đề thi IELTS 21/11/2020 bài WRITING TASK 1 (map) về school library (kèm bài sửa cho HS đi thi), IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng "take something for granted" tiếng anh

Mang nghĩa"cho cái gì là đương nhiên"

=to believe something to be the truth without even thinking about it/to never think about something because you believe it will always be available or stay exactly the same

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • I didn't realize that Melanie hadn't been to college - I suppose I just took it for granted. 
  • I suppose I just took it for granted that they were married. 
  • You just take it for granted that people over a certain age can drive. 
  • We take our parents for granted. (IELTS TUTOR giải thích: Chúng ta mong đợi cha mẹ mình sẽ luôn ở đó khi chúng ta cần họ nhưng chúng ta không bao giờ biết ơn họ)
  • We can't take these things for granted. (IELTS TUTOR giải thích: Chúng ta không thể cho những chuyện này là hiển nhiên được)
  • I guess we all took it for granted that water would always be freely available. 
  • I think he took it for granted that he'd be re-elected and it came as a shock when he lost.
  • I took it for granted that I would find the perfect job. It’s easy to take your parents for granted.
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0