Cách dùng "in person" tiếng anh

· Phrase

Mang nghĩa"trực tiếp, đích thân"

=by meeting with someone rather than talking on the phone, e-mailing, or writing to the person

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • The winner will be there in person to collect the prize (IELTS TUTOR giải thích: người thắng cuộc sẽ đích thân đến đó lãnh thưởng)
  • You may communicate with us either in person or by e-mail (IELTS TUTOR giải thích: anh có thể trực tiếp liên lạc với chúng tôi hoặc qua thư điện tử)
  • You must apply for the license in person.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0