Cách dùng "here and there" tiếng anh

· Phrase

Bên cạnh Hướng dẫn đề thi IELTS 21/11/2020 bài WRITING TASK 1 (map) về school library (kèm bài sửa cho HS đi thi), IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng "here and there" tiếng anh

Mang nghĩa"ở đây và ở kia, quanh quanh, lúc chỗ này, lúc chỗ kia, nhiều nơi"

=in or to several different places/in different places

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • There's garbage accumulated here and there. (IELTS TUTOR giải thích: Ở nhiều nơi rác thải chất đống lên)
  • Papers were scattered here and there on the floor. (IELTS TUTOR giải thích: Giấy tờ rải rác khắp sàn nhà)
  • If something happens here and there, it happens in several different places. 
  • I do a bit of teaching here and there. He could only understand a word here and there.
  • There were a number of cottages scattered here and there across the hillside.
  • This movie drags a bit here and there. (IELTS TUTOR giải thích: Bộ phim này kéo dài một chút ở đây đó) 
  • How far is it between here and there? (IELTS TUTOR giải thích: Đây đến đó cách nhau bao xa?)
  • There were a few books here and there, but apart from that the room was quite bare.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0
All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK