Cách dùng "free of charge" tiếng anh

· Phrase

Bên cạnh Hướng dẫn đề thi IELTS 21/11/2020 bài WRITING TASK 1 (map) về school library (kèm bài sửa cho HS đi thi), IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng "free of charge" tiếng anh

Mang nghĩa"miễn phí"

=If something is free of charge, it does not cost anything/without having to pay:

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • The leaflet is available free of charge from post offices.
  • The soup is free of charge. (IELTS TUTOR giải thích: Món súp thì miễn phí) 
  • Is the repair free of charge? (IELTS TUTOR giải thích: Còn sửa chữa thì miễn phí phải không?)
  • You can download the materials free of charge from our website. 
  • The classes are offered free of charge.
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0