Cách dùng cụm"against the clock" tiếng anh

· Phrase

Bên cạnh Hướng dẫn đề thi IELTS 21/11/2020 bài WRITING TASK 1 (map) về school library (kèm bài sửa cho HS đi thi), IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng cụm"against the clock" tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng từ "least" tiếng anh

II. Cách dùng cụm"against the clock"

Mang nghĩa"chạy đua với thời gian"

=If you are doing something against the clock, you are doing it in a great hurry, because there is very little time/trying very hard to finish something before a particular time

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • Staff are working against the clock to meet the deadline.
  • The emergency services were working against the clock as the tide began to rise. 
  • It's now become a race against the clock.
  • In a race against the clock, they rushed the special medicine to the hospital. (IELTS TUTOR giải thích: Trong một cuộc đua với thời gian, họ đã chuyển được loại thuốc đặc biệt vào bệnh viện)
  • We worked against the clock all day to get that report done by five. (IELTS TUTOR giải thích: Chúng tôi đã chạy đua với thời gian cả ngày để bản báo cáo hoàn thành trước 5 giờ)
  • We all try to work against the clock. (IELTS TUTOR giải thích: Tất cả chúng tôi đều tranh thủ thời gian làm việc) 
  • Everyone is working against the clock to meet the deadline. (IELTS TUTOR giải thích: Mọi người đang chạy đua với thời gian để kịp hạn chót)

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0