Cách dùng "at some point" tiếng anh

· Phrase

Bên cạnh Hướng dẫn đề thi IELTS 21/11/2020 bài WRITING TASK 1 (map) về school library (kèm bài sửa cho HS đi thi), IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng "at some point" tiếng anh

Mang nghĩa"ở một lúc nào đó, ở một giai đoạn nào đó"

=at some moment in time that is not made specific

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • At some point I decided she was no longer my friend.
  • At some point in the process things changed for me. (IELTS TUTOR giải thích: Ở một giai đoạn nào đó trong tiến trình với tôi mọi thứ đã thay đổi)
  • Apparently he lost confidence in himself at some point in his career. (IELTS TUTOR giải thích: Dường như anh ấy đánh mất sự tự tin ở một thời điểm nào đó trong sự nghiệp)

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0