Cách dùng "at one time" tiếng anh

· Phrase

I. Mang nghĩa"cùng một lúc"

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • Please press two buttons at one time. (IELTS TUTOR giải thích: Vui lòng ấn hai nút cùng một lúc)
  • They are lighting several things at one time. (IELTS TUTOR giải thích: Họ đang chiếu sáng vài thứ cùng một lúc)
  • I had three orders of chicken at one time. (IELTS TUTOR giải thích: Tôi đã ăn ba món gà cùng một lúc)

II. Mang nghĩa"vào một thời gian nào đó trong quá khứ, xưa kia"

=If you say that something was the case at one time, you mean that it was the case during a particular period in the past/in the past, but not now

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • At one time 400 men, women and children lived in the village. 
  • ...enormous glaciers, which at one time covered vast areas of the northern hemisphere.
  • At one time, that kind of thing would have made me really angry.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0