Cách dùng "as if/as though"tiếng anh

· Phrase

Mang nghĩa"như thể"

=in such a way that something seems to be true/You use as if and as though when you are giving a possible explanation for something or saying that something appears to be the case when it is not.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • It looks as if it's will rain. (IELTS TUTOR giải thích: Trông cứ như là trời sẽ mưa)
  • She acts as if she were Queen. (IELTS TUTOR giải thích: Cô ta xử sự như thể cô ta là hoàng hậu)
  • Ann walks as if she studied modelling. (IELTS TUTOR giải thích: Ann đi như thể cô ấy đã học làm người mẫu)
  • It looks as if it’s going to rain. 
  • Anne shrugged, as if she didn't know.
  • Jack smiled as though he was enjoying a private joke.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc