Antonyms"sentiment"trong tiếng anh

· Antonym

Bên cạnh cung cấp Bài sửa đề thi IELTS WRITING TASK 2 ngày 22/8/2020 của HS đi thi đạt 7.0 writing, IELTS TUTOR cũng hướng dẫn Antonyms"sentiment"trong tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Trái nghĩa (Antonyms) của"sentiment" tiếng anh

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Dispassionate: not influenced by emotion or personal feelings.
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: The judge's decision was dispassionate and based on the evidence presented.

 • Unemotional: not showing or feeling emotions.
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: The actor delivered his lines in an unemotional manner.

 • Indifferent: not interested or concerned.
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: The man was indifferent to the plight of the homeless people.

 • Callous: showing or having an insensitive or uncaring attitude.
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: The doctor's callous indifference to the patient's pain was shocking.

 • Heartless: lacking compassion or feeling.
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: The heartless killer showed no remorse for his crimes.

IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Tại sao chọn IELTS TUTOR