Antonym (từ trái nghĩa) của "well-being''

· Antonym

Bên cạnh Phân tích bài essay về "The number of visitors in the UK" IELTS WRITING TASK 1 (table), IELTS TUTOR cung cấp thêm Antonym (từ trái nghĩa) của "well-being".

I. Kiến thức liên quan

II. Antonym (Từ trái nghĩa) của "well-being"

1. ill-being  

2. unwellness

3. illness

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Tại sao chọn IELTS TUTOR