Antonym (từ trái nghĩa) của "involve''

· Antonym

Bên cạnh Phân tích bài essay về "The number of visitors in the UK" IELTS WRITING TASK 1 (table), IELTS TUTOR cung cấp thêm Antonym (từ trái nghĩa) của "involve".

I. Kiến thức liên quan

II. Antonym (Từ trái nghĩa) của "involve"

1. exclude 

2. exempt

3. refrain 

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Tại sao chọn IELTS TUTOR