Antonym (trái nghĩa) của"replace"trong tiếng anh

· Antonym

Bên cạnh cung cấp Bài sửa đề thi IELTS WRITING TASK 2 ngày 22/8/2020 của HS đi thi đạt 7.0 writing, IELTS TUTOR cũng hướng dẫn Antonym (trái nghĩa) của"replace"trong tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Trái nghĩa (Antonyms) của"replace" tiếng anh

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Keep - to continue using or retaining something

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: I decided to keep my old phone instead of replacing it with a new one.

 • Retain - to continue to have something; not to lose or give up something

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: The company decided to retain the current CEO instead of replacing him.

 • Reuse - to use something again instead of replacing it

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: I try to reuse my plastic containers instead of replacing them with new ones.

 • Preserve - to maintain or keep something in its original state instead of replacing it

 • Maintain - to keep something in good condition instead of replacing it

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: Regular maintenance can help prolong the life of your car instead of replacing it too soon.

 • Repair - to fix something instead of replacing it

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: I repaired my broken watch instead of replacing it with a new one.

 • Refurbish - to renovate or improve something instead of replacing it

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: The hotel decided to refurbish the old rooms instead of replacing the entire building.

 • Renew - to restore or refresh something instead of replacing it

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: I decided to renew my passport instead of replacing it with a new one.

 • Keep up - to maintain or continue something instead of replacing it

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: I need to keep up with regular exercise to improve my health instead of replacing it with medication.

 • Conserve - to preserve or protect something instead of replacing it

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: It's important to conserve energy instead of replacing it by burning more fossil fuels.

IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Tại sao chọn IELTS TUTOR