Word form"Query"trong tiếng anh

· Word form

Bên cạnh cung cấp Bài sửa đề thi IELTS WRITING TASK 2 ngày 22/8/2020 của HS đi thi đạt 7.0 writing, IELTS TUTOR cũng hướng dẫn Word form"Query"trong tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Word form của"Query" tiếng anh

IELTS TUTOR lưu ý:

  • Query (noun): Definition: A question or inquiry to gain information or clarification.

    • IELTS TUTOR xét ví dụ: "She sent a query to the customer support team to inquire about her order status."

  • Query (verb): Definition: To ask a question or seek information or clarification.

    • IELTS TUTOR xét ví dụ: "He decided to query the database to retrieve specific data for his research."

IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Tại sao chọn IELTS TUTOR