Word form "permit" tiếng anh

· Word form

I. Kiến thức liên quan

II. Word form của từ ''permit'' tiếng anh

  • PERMIT (V/N) - (sự) cho phép
    • IELTS TUTOR xét ví dụ: A line printer provided high-speed printout to permit rapid program evaluation and change, and evaluation of test missions.
  • PERMISSION (N) - sự cho phép, giấy phép
    • IELTS TUTOR xét ví dụ: The company has permission to recover losses by putting surcharges on customers' bills.
  • PERMISSIVE (ADJ) - cho phép, chấp nhận
    • IELTS TUTOR xét ví dụ: This suggests that glucose derepression is a permissive factor for clonal senescence.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Tại sao chọn IELTS TUTOR
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE