Word form, Paraphrase (đồng nghĩa) của"cardiovascular"trong tiếng anh

· Word form

Bên cạnh cung cấp Bài sửa đề thi IELTS WRITING TASK 2 ngày 22/8/2020 của HS đi thi đạt 7.0 writing, IELTS TUTOR cũng hướng dẫn Word form, Paraphrase (đồng nghĩa) của"cardiovascular"trong tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Paraphrase của "cardiovascular" tiếng anh

IELTS TUTOR lưu ý:

  • Cardio - IELTS TUTOR xét ví dụ: Regular cardio exercise can improve heart health and reduce the risk of heart disease.
  • Heart-related - IELTS TUTOR xét ví dụ: High blood pressure is a common heart-related problem that can lead to cardiovascular disease.  >> IELTS  TUTOR  hướng  dẫn  Cách dùng động từ "pour" tiếng anh
  • Circulatory - IELTS TUTOR xét ví dụ: The circulatory system is responsible for transporting oxygen and nutrients throughout the body.
  • Blood vessel - IELTS TUTOR xét ví dụ: Narrowing of the blood vessels can contribute to cardiovascular problems.
  • Heart and blood vessel - IELTS TUTOR xét ví dụ: The heart and blood vessels work together to maintain proper cardiovascular function.
  • Heart health - IELTS TUTOR xét ví dụ: Maintaining good heart health is essential for overall health and longevity.

III. Word form của"cardiovascular" tiếng anh

IELTS TUTOR lưu ý:

  • Cardiovascularly - Cardiovascularly means in relation to the cardiovascular system.

    • IELTS TUTOR xét ví dụ: Regular exercise improves cardiovascularly health and reduces the risk of heart disease.

IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Tại sao chọn IELTS TUTOR