Word form, Paraphrase (đồng nghĩa), Antonym (trái nghĩa)của"misunderstand"trong tiếng anh

· Word form

Bên cạnh cung cấp Bài sửa đề thi IELTS WRITING TASK 2 ngày 22/8/2020 của HS đi thi đạt 7.0 writing, IELTS TUTOR cũng hướng dẫn Word form, Paraphrase (đồng nghĩa), Antonym (trái nghĩa)của"misunderstand"trong tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Paraphrase của "misunderstand" tiếng anh

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Misinterpret: IELTS TUTOR xét ví dụ: I think you misinterpreted what I said.  >> IELTS  TUTOR  hướng  dẫn  CÁCH DÙNG TỪ"EXCEPT"&PHÂN BIỆT"EXCEPT FOR ...
 • Miscomprehend: IELTS TUTOR xét ví dụ: It seems that you miscomprehended the message.
 • Misjudge: IELTS TUTOR xét ví dụ: You are misjudging the situation.
 • Misread: IELTS TUTOR xét ví dụ: I believe you misread the instructions.
 • Misapprehend: IELTS TUTOR xét ví dụ: You seem to misapprehend the meaning of the word.
 • Misestimate: IELTS TUTOR xét ví dụ: We may have misestimated the amount of time required.
 • Misidentify: IELTS TUTOR xét ví dụ: They misidentified the suspect in the lineup.
 • Misassess: IELTS TUTOR xét ví dụ: You may have misassessed the value of the property.
 • Misperceive: IELTS TUTOR xét ví dụ: You seem to misperceive the situation.

III. Trái nghĩa (Antonyms) của"misunderstand" tiếng anh

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Understand: IELTS TUTOR xét ví dụ: I completely understand what you are saying.
 • Comprehend: IELTS TUTOR xét ví dụ: I can comprehend the complexity of the situation.  >> IELTS  TUTOR  hướng  dẫn  Cách dùng động từ"comprehend" tiếng anh
 • Grasp: IELTS TUTOR xét ví dụ: It took a while, but I finally grasp the concept.
 • Interpret correctly: IELTS TUTOR xét ví dụ: It is important to interpret the data correctly.
 • Get: IELTS TUTOR xét ví dụ: Do you get what I'm saying?
 • Perceive: IELTS TUTOR xét ví dụ: I perceive the issue to be more complex than we thought.
 • Follow: IELTS TUTOR xét ví dụ: I can follow your line of thinking.
 • Recognize: IELTS TUTOR xét ví dụ: It is important to recognize the signs of a problem early on.
 • Acknowledge: IELTS TUTOR xét ví dụ: I acknowledge the validity of your point.
 • Accept: IELTS TUTOR xét ví dụ: I accept that we have differing opinions.

IV. Word form của"misunderstand" tiếng anh

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Misunderstanding: IELTS TUTOR xét ví dụ: There seems to be a misunderstanding between us.  >> IELTS  TUTOR  hướng  dẫn  Cách dùng danh từ"misunderstanding"tiếng anh 
 • Misunderstandable: IELTS TUTOR xét ví dụ: The instructions were not very misunderstandable.
 • Misunderstandingly: IELTS TUTOR xét ví dụ: He misunderstood my request, misunderstandingly assuming I wanted something else.
 • Misunderstandable: IELTS TUTOR xét ví dụ: The message was not very misunderstandable.
 • Misunderstandability: IELTS TUTOR xét ví dụ: The misunderstandability of the message was due to poor communication.
IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Tại sao chọn IELTS TUTOR