Word form, Paraphrase (đồng nghĩa), Antonym (trái nghĩa)của từ "middle"trong chỉ phương hướng

· Word form

Bên cạnh cung cấp Bài sửa đề thi IELTS WRITING TASK 2 ngày 22/8/2020 của HS đi thi đạt 7.0 writing, IELTS TUTOR cũng hướng dẫn Word form, Paraphrase (đồng nghĩa), Antonym (trái nghĩa)của từ "middle"trong chỉ phương hướng

I. Kiến thức liên quan

II. Paraphrase của từ "middle" (chỉ phương hướng) tiếng anh

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Center - IELTS TUTOR xét ví dụ: The center of the city is always bustling with activity.
 • Midpoint - IELTS TUTOR xét ví dụ: The midpoint between New York and Boston is Hartford.
 • Halfway - IELTS TUTOR xét ví dụ: We stopped at a restaurant halfway through our road trip.  >> IELTS  TUTOR  hướng  dẫn  Cách dùng từ "half" tiếng anh
 • Central - IELTS TUTOR xét ví dụ: The central location of the hotel was convenient for sightseeing.
 • Median - IELTS TUTOR xét ví dụ: The median of the road is where you should not park your car.
 • Intermediary - IELTS TUTOR xét ví dụ: The intermediary position between the two candidates was unclear.
 • Core - IELTS TUTOR xét ví dụ: The core of the apple is where the seeds are.
 • Heart - IELTS TUTOR xét ví dụ: The heart of the issue was the lack of funding.
 • Mean - IELTS TUTOR xét ví dụ: The mean of the test scores was 75.

III. Synonyms (trái nghĩa) của từ"middle" (chỉ phương hướng) tiếng anh

IELTS TUTOR lưu ý:

 • North - North is the opposite of south.
 • East - East is the opposite of west.
 • Up - Up is the opposite of down.
 • Left - Left is the opposite of right.
 • Front - Front is the opposite of back.
 • Beginning - Beginning is the opposite of end.
 • Side - Side is the opposite of center.
 • Corner - Corner is the opposite of center.
 • Edge - Edge is the opposite of center.

IV. Word form của từ "middle"tiếng anh

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Midst - IELTS TUTOR xét ví dụ: In the midst of the chaos, she remained calm.  >> IELTS  TUTOR  hướng  dẫn  Cách dùng tính từ "middle-of-the-road"
 • Midsection - IELTS TUTOR xét ví dụ: The midsection of the book was the most interesting part.
 • Midlife - IELTS TUTOR xét ví dụ: Midlife crisis is a common phenomenon.
 • Midterm - IELTS TUTOR xét ví dụ: The midterm exam was challenging.
 • Midway - IELTS TUTOR xét ví dụ: We met midway between our homes.
 • Midday - IELTS TUTOR xét ví dụ: The sun was at its peak at midday.
 • Midweek - IELTS TUTOR xét ví dụ: We have a meeting scheduled for midweek.
 • Midstream - IELTS TUTOR xét ví dụ: We changed our plans midstream.
 • Midyear - IELTS TUTOR xét ví dụ: The midyear report showed a significant improvement.
IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Tại sao chọn IELTS TUTOR