Cách dùng, Word form, Paraphrase (đồng nghĩa), Antonym (trái nghĩa)của từ "gratitude" tiếng anh

· Word form

Bên cạnh cung cấp Bài sửa đề thi IELTS WRITING TASK 2 ngày 22/8/2020 của HS đi thi đạt 7.0 writing, IELTS TUTOR cũng hướng dẫn Cách dùng, Word form, Paraphrase (đồng nghĩa), Antonym (trái nghĩa)của từ "gratitude" tiếng anh.

I. Kiến thức liên quan

II. Paraphrase của từ "gratitude" tiếng anh

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Appreciation - IELTS TUTOR xét ví dụ: I have a deep appreciation for your help.
 • Thankfulness - IELTS TUTOR xét ví dụ: I expressed my thankfulness for their generosity.
 • Recognition - IELTS TUTOR xét ví dụ: I want to give recognition to those who have helped me.  >> IELTS  TUTOR  hướng  dẫn  Cách dùng danh từ"recognition"tiếng anh
 • Acknowledgment - IELTS TUTOR xét ví dụ: His acknowledgment of my hard work meant a lot to me.
 • Gratefulness - IELTS TUTOR xét ví dụ: I feel a sense of gratefulness towards my parents.
 • Obligation - IELTS TUTOR xét ví dụ: I feel an obligation to give back to those who have helped me.
 • Grace - IELTS TUTOR xét ví dụ: I received the gift with grace and thankfulness.
 • indebtedness - IELTS TUTOR xét ví dụ: I feel indebtedness towards those who have supported me.
 • Appreciativeness - IELTS TUTOR xét ví dụ: His appreciativeness towards others was contagious.
 • Thanksgivings - IELTS TUTOR xét ví dụ: I have many thanksgivings for all the good things in my life.

III. Antonym (trái nghĩa) của từ "gratitude" tiếng anh

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Ingratitude - a lack of gratitude; 
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: she showed ingratitude towards her benefactor.
 • Discontent - a feeling of dissatisfaction; 
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: he expressed his discontent with the way things were going.
 • Dissatisfaction - a feeling of disappointment; 
 • Ungratefulness - a lack of gratitude; 
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: his ungratefulness towards his parents was disappointing.
 • Malcontent - a person who is constantly dissatisfied; 
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: he was a malcontent who was always complaining.
 • Resentment - a feeling of bitterness; 
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: she felt resentment towards those who had wronged her.
 • Inappreciation - a lack of appreciation; 
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: his inappreciation of their efforts was disappointing.
 • Displeasure - a feeling of unhappiness; 
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: he expressed his displeasure with the situation.
 • Thanklessness - a lack of thanks; 
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: she felt like her hard work was thankless.

IV. Word form của từ "gratitude" tiếng anh

IELTS TUTOR lưu ý:

V. Cách dùng từ "gratitude" tiếng anh

IELTS TUTOR lưu ý:

 • gratitude: the feeling of being grateful and wanting to express your thanks
  •  I would like to express my gratitude to everyone for their hard work.
IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Tại sao chọn IELTS TUTOR