Cách dùng, Word form, Paraphrase (đồng nghĩa), Antonym (trái nghĩa)của"tremendous"trong tiếng anh

· Word form

Bên cạnh cung cấp Bài sửa đề thi IELTS WRITING TASK 2 ngày 22/8/2020 của HS đi thi đạt 7.0 writing, IELTS TUTOR cũng hướng dẫn Cách dùng, Word form, Paraphrase (đồng nghĩa), Antonym (trái nghĩa)của"tremendous"trong tiếng anh.

I. Kiến thức liên quan

II. Paraphrase của "tremendous" tiếng anh

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Huge - IELTS TUTOR xét ví dụ: The project has a huge budget.
 • Enormous - IELTS TUTOR xét ví dụ: The elephant was enormous.
 • Immense - IELTS TUTOR xét ví dụ: The mountain range was immense.
 • Colossal - IELTS TUTOR xét ví dụ: The skyscraper was a colossal achievement in engineering.  >> IELTS  TUTOR  hướng  dẫn  Cách dùng động từ "surmount" tiếng anh
 • Monumental - IELTS TUTOR xét ví dụ: The Taj Mahal is a monumental piece of architecture.
 • Gigantic - IELTS TUTOR xét ví dụ: The gigantic wave was a surfer's dream.
 • Substantial - IELTS TUTOR xét ví dụ: The company made a substantial profit this quarter.
 • Considerable - IELTS TUTOR xét ví dụ: The amount of work required is considerable.
 • Astounding - IELTS TUTOR xét ví dụ: The magician's trick was astounding.

III. Trái nghĩa (Antonyms) của"tremendous" tiếng anh

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Tiny - very small; minute. 
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: The tiny puppy fit in the palm of my hand.
 • Insignificant - unimportant; trivial. 
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: The mistake was insignificant and didn't affect the outcome.
 • Petite - small and dainty. 
 • Negligible - so small or unimportant as to be not worth considering. 
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: The difference in price was negligible.

IV. Word form của"tremendous" tiếng anh

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Tremendously - to a great extent or degree. 
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: The team worked tremendously hard to win the championship.

V. Cách dùng của"tremendous" tiếng anh

IELTS TUTOR lưu ý:

 • tremendous: very great in amount or level, or extremely good
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: 
   • They were making a tremendous amount of noise last night
   • You won? That's tremendous!
IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Tại sao chọn IELTS TUTOR