Word form, Paraphrase (đồng nghĩa), Antonym (trái nghĩa)của"sneaky"trong tiếng anh

· Word form

Bên cạnh cung cấp Bài sửa đề thi IELTS WRITING TASK 2 ngày 22/8/2020 của HS đi thi đạt 7.0 writing, IELTS TUTOR cũng hướng dẫn Word form, Paraphrase (đồng nghĩa), Antonym (trái nghĩa)của"sneaky"trong tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Trái nghĩa (Antonyms) của"sneaky" tiếng anh

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Honest - IELTS TUTOR xét ví dụ: He was an honest person and never lied or cheated anyone.

 • Open - IELTS TUTOR xét ví dụ: His behavior was open, and he had nothing to hide.

 • Trustworthy - IELTS TUTOR xét ví dụ: She was a trustworthy person, and people relied on her.

 • Genuine - IELTS TUTOR xét ví dụ: He had a genuine smile that put everyone at ease. >> IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng từ"seem"tiếng anh

 • Straightforward - IELTS TUTOR xét ví dụ: Her straightforward approach to the problem was refreshing.

 • Direct - IELTS TUTOR xét ví dụ: His directness sometimes made people uncomfortable, but they appreciated his honesty.

 • Transparent - IELTS TUTOR xét ví dụ: The company's financial transactions were transparent, and there was no room for suspicion.

III. Word form của "sneaky" tiếng anh

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Sneakily (adverb) - IELTS TUTOR xét ví dụ: He sneakily crept up behind her and scared her.
 • Sneakiness (noun) - IELTS TUTOR xét ví dụ: Her sneakiness was exposed when she was caught stealing.
 • Sneak (verb) - IELTS TUTOR xét ví dụ: The thief tried to sneak out of the house, but he was caught.  >> IELTS  TUTOR  hướng  dẫn  Cách dùng tính từ "real-life" tiếng anh
 • Unsneaky (adjective) - IELTS TUTOR xét ví dụ: His unsneaky approach to the problem was appreciated by his team.
IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Tại sao chọn IELTS TUTOR