Word form, Paraphrase (đồng nghĩa), Antonym (trái nghĩa)của"relentless"trong tiếng anh

· Word form

Bên cạnh cung cấp Bài sửa đề thi IELTS WRITING TASK 2 ngày 22/8/2020 của HS đi thi đạt 7.0 writing, IELTS TUTOR cũng hướng dẫn Word form, Paraphrase (đồng nghĩa), Antonym (trái nghĩa)của"relentless"trong tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Paraphrase của "relentless" tiếng anh

IELTS TUTOR lưu ý:

 • persistent - IELTS TUTOR xét ví dụ: The persistent rain caused flooding in the streets.
 • tireless - IELTS TUTOR xét ví dụ: The tireless efforts of the volunteers made a difference.
 • continuous - IELTS TUTOR xét ví dụ: The continuous flow of traffic made it hard to cross the street.  >> IELTS  TUTOR  hướng  dẫn  Cách dùng trạng từ"continuously"tiếng anh
 • unyielding - IELTS TUTOR xét ví dụ: The unyielding attitude of the boss made it difficult to communicate.
 • determined - IELTS TUTOR xét ví dụ: The determined student worked hard to achieve good grades.
 • unceasing - IELTS TUTOR xét ví dụ: The unceasing noise from construction made it hard to concentrate.

III. Trái nghĩa (Antonyms) của"relentless" tiếng anh

IELTS TUTOR lưu ý:

 • occasional - IELTS TUTOR xét ví dụ: The occasional rainfall brought relief from the heat.
 • broken - IELTS TUTOR xét ví dụ: The broken pattern of the tile made it difficult to walk on.
 • interrupted - IELTS TUTOR xét ví dụ: The interrupted speech caused confusion among the audience.  >> IELTS  TUTOR  hướng  dẫn  Phân biệt Interrupt / Disrupt / Disturb tiếng anh
 • occasional - IELTS TUTOR xét ví dụ: The occasional meeting of the group didn't provide enough progress.
 • inconstant - IELTS TUTOR xét ví dụ: The inconstant mood of the boss made it hard to work efficiently.

IV. Word form của"relentless" tiếng anh

IELTS TUTOR lưu ý:

 • relentlessness - the quality of being relentless
 • relentingly - in a relentless manner
IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Tại sao chọn IELTS TUTOR