Word form, Paraphrase (đồng nghĩa), Antonym (trái nghĩa)của"ashamed"trong tiếng anh

· Word form

Bên cạnh cung cấp Bài sửa đề thi IELTS WRITING TASK 2 ngày 22/8/2020 của HS đi thi đạt 7.0 writing, IELTS TUTOR cũng hướng dẫn Word form, Paraphrase (đồng nghĩa), Antonym (trái nghĩa)của"ashamed"trong tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Paraphrase của "ashamed" tiếng anh

IELTS TUTOR lưu ý:

 • embarrassed - IELTS TUTOR xét ví dụ: I felt embarrassed when I tripped in front of everyone.
 • humiliated - IELTS TUTOR xét ví dụ: She felt humiliated after her boss scolded her in front of her colleagues.  >> IELTS  TUTOR  hướng  dẫn  Cách dùng tính từ"ultimate"tiếng anh
 • self-conscious - IELTS TUTOR xét ví dụ: He felt self-conscious when he wore his new outfit to work.
 • uneasy - IELTS TUTOR xét ví dụ: She felt uneasy when she realized she was lost in an unfamiliar neighborhood.
 • awkward - IELTS TUTOR xét ví dụ: She felt awkward when she had to make small talk with strangers.

III. Trái nghĩa (Antonyms) của"ashamed" tiếng anh

IELTS TUTOR lưu ý:

 • proud - IELTS TUTOR xét ví dụ: She was proud of her accomplishments.  >> IELTS  TUTOR  hướng  dẫn  Cách dùng tính từ "proud" tiếng anh
 • confident - IELTS TUTOR xét ví dụ: He felt confident that he could succeed in his new job.
 • unapologetic - IELTS TUTOR xét ví dụ: He was unapologetic about his actions.
 • unabashed - IELTS TUTOR xét ví dụ: She was unabashed when she spoke her mind.
 • unembarrassed - IELTS TUTOR xét ví dụ: She was unembarrassed by the attention she received.
 • self-assured - IELTS TUTOR xét ví dụ: He was self-assured in his abilities.
 • complacent - IELTS TUTOR xét ví dụ: She was complacent about her achievements.

IV. Word form của"ashamed" tiếng anh

IELTS TUTOR lưu ý:

 • shame - IELTS TUTOR xét ví dụ: She felt a deep sense of shame for what she had done.
 • shameful - IELTS TUTOR xét ví dụ: His behavior was shameful and unacceptable.
 • shameless - IELTS TUTOR xét ví dụ: She was shameless in her pursuit of power.  >> IELTS  TUTOR  hướng  dẫn  Diễn đạt "tự hào" tiếng anh (Paraphrase "proud" IELTS) ...
 • shamefulness - IELTS TUTOR xét ví dụ: The shamefulness of the situation was undeniable.
 • ashamedly - IELTS TUTOR xét ví dụ: He apologized ashamedly for his mistake.
 • shamefulness - IELTS TUTOR xét ví dụ: He was overwhelmed with a feeling of shamefulness.
 • shamed - IELTS TUTOR xét ví dụ: He was shamed by his actions and regretted them deeply.
 • shamelessness - IELTS TUTOR xét ví dụ: Her shamelessness was a source of frustration for those around her.
IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Tại sao chọn IELTS TUTOR