Word form, Paraphrase (đồng nghĩa), Antonym (trái nghĩa)của"cosmopolitan"trong tiếng anh

· Word form

Bên cạnh cung cấp Bài sửa đề thi IELTS WRITING TASK 2 ngày 22/8/2020 của HS đi thi đạt 7.0 writing, IELTS TUTOR cũng hướng dẫn Word form, Paraphrase (đồng nghĩa), Antonym (trái nghĩa)của"cosmopolitan"trong tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Paraphrase của "cosmopolitan" tiếng anh

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Regret - IELTS TUTOR xét ví dụ: She felt deep regret for not having apologized earlier.

 • Guilt - IELTS TUTOR xét ví dụ: The guilt of his actions weighed heavily on his conscience.

 • Sorrow - IELTS TUTOR xét ví dụ: The sorrow of her mistake kept her up all night. >> IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng động từ "express" tiếng anh

 • Shame - IELTS TUTOR xét ví dụ: The shame of his behavior made him avoid eye contact.

 • Apology - IELTS TUTOR xét ví dụ: His heartfelt apology was accepted by his friend.

III. Trái nghĩa (Antonyms) của"cosmopolitan" tiếng anh

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Justification - IELTS TUTOR xét ví dụ: He felt a sense of justification for his actions.

 • Satisfaction - IELTS TUTOR xét ví dụ: The satisfaction of a job well done was rewarding.

 • Pride - IELTS TUTOR xét ví dụ: The pride of his accomplishments made him feel invincible.

 • Contentment - IELTS TUTOR xét ví dụ: The contentment of a simple life made her happy.

 • Joy - IELTS TUTOR xét ví dụ: The joy of their reunion was palpable.

 • Euphoria - IELTS TUTOR xét ví dụ: The euphoria of her success made her giddy. >> IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng từ"seem"tiếng anh

 • Indifference - IELTS TUTOR xét ví dụ: He showed complete indifference to their plight.

 • Disinterest - IELTS TUTOR xét ví dụ: The disinterest of the audience was evident.

 • Lack of concern - IELTS TUTOR xét ví dụ: The lack of concern for the environment was alarming.

 • Unconcern - IELTS TUTOR xét ví dụ: His unconcern for the safety of others was appalling.

IV. Word form của"cosmopolitan" tiếng anh

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Remorseful - Feeling or expressing regret or sorrow for wrongdoing: IELTS TUTOR xét ví dụ: The remorseful employee apologized for his mistake.

 • Remorseless - Showing no regret or compassion for wrongdoing: IELTS TUTOR xét ví dụ: The remorseless criminal showed no mercy to his victims.

 • Remorsefulness - The quality or state of being remorseful: IELTS TUTOR xét ví dụ: His remorsefulness was evident in his tearful apologies. >> IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng danh từ "remains" tiếng anh

 • Remorselessly - In a manner showing no regret or compassion for wrongdoing: IELTS TUTOR xét ví dụ: The defendant was questioned remorselessly by the prosecutor.

 • Remorselessness - The quality or state of being remorseless: IELTS TUTOR xét ví dụ: The remorselessness of the dictator was notorious.

 • Remorselessly - In a manner showing no regret or compassion for wrongdoing: IELTS TUTOR xét ví dụ: The bully continued to taunt his victim remorselessly.

IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Tại sao chọn IELTS TUTOR