Word form, Paraphrase, Antonym"tertiary"trong tiếng anh

· Word form

Bên cạnh cung cấp Bài sửa đề thi IELTS WRITING TASK 2 ngày 22/8/2020 của HS đi thi đạt 7.0 writing, IELTS TUTOR cũng hướng dẫn Word form, Paraphrase, Antonym"tertiary"trong tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Paraphrase của"tertiary" tiếng anh

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Third. Something that is tertiary is third in order or importance.

  • IELTS TUTOR xét ví dụ:      The tertiary colors are orange, green, and purple.
 • Secondary. Something that is secondary is less important than something else.

  • IELTS TUTOR xét ví dụ:      The secondary characters in the novel are not as important as the main characters.
 • Subordinate. Something that is subordinate is less important or powerful than something else.

  • IELTS TUTOR xét ví dụ:      The subordinate employees were responsible for carrying out the orders of the senior employees

III. Antonyms của"tertiary" tiếng anh

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Primary. Something that is primary is first in order or importance.

  • IELTS TUTOR xét ví dụ:      The primary colors are red, yellow, and blue.
 • Principal. Something that is principal is most important or essential.

  • IELTS TUTOR xét ví dụ:       The principal reason for the meeting was to discuss the upcoming budget.
 • Crucial. Something that is crucial is of the utmost importance.

  • IELTS TUTOR xét ví dụ:      The crucial evidence in the case was a fingerprint found at the crime scene.

  IV. Word form của"tertiary" tiếng anh

  IELTS TUTOR lưu ý:

  • Tertiary. Of the third rank or degree.

   • IELTS TUTOR xét ví dụ:       The tertiary sector of the economy is the service sector.
  • Tertiary education. Education that is provided after secondary education.

   • IELTS TUTOR xét ví dụ:      The student decided to pursue tertiary education after graduating from high school.
  IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

  IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

  >> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

  >> IELTS Intensive Listening

  >> IELTS Intensive Reading

  >> IELTS Intensive Speaking

  Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
  Tại sao chọn IELTS TUTOR