Word form, Paraphrase, Antonym"repellent"trong tiếng anh

· Word form

Bên cạnh cung cấp Bài sửa đề thi IELTS WRITING TASK 2 ngày 22/8/2020 của HS đi thi đạt 7.0 writing, IELTS TUTOR cũng hướng dẫn Word form, Paraphrase, Antonym"repellent"trong tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Paraphrase của"repellent" tiếng anh

IELTS TUTOR lưu ý:

 • off-putting : making someone feel dislike or disgust.
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: The smell of the garbage was off-putting.
 • unattractive : not pleasing to the eye or mind.
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: The old building was unattractive and in need of repair.

III. Antonyms của"repellent" tiếng anh

IELTS TUTOR lưu ý:

 • attractive : pleasing to the eye or mind.
  • IELTS TUTOR xét ví dụ:  The new car was very attractive.
 • inviting : making someone want to approach or do something.
  • IELTS TUTOR xét ví dụ:  The inviting smell of fresh-baked cookies filled the kitchen.
 • appealing : pleasing or attractive.
  • IELTS TUTOR xét ví dụ:  The appealing offer was too good to refuse.

  IV. Word form của"repellent" tiếng anh

  IELTS TUTOR lưu ý:

  • repel : to drive or force something away.
   • IELTS TUTOR xét ví dụ: The police repelled the protesters with tear gas.
  • repellent : something that repels people or animals.
   • IELTS TUTOR xét ví dụ:  The skunk's spray is a powerful repellent.
  • repellency : the ability to repel people or animals.
   • IELTS TUTOR xét ví dụ:  The skunk's spray has a high repellency.
   IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

   IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

   >> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

   >> IELTS Intensive Listening

   >> IELTS Intensive Reading

   >> IELTS Intensive Speaking

   Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
   Tại sao chọn IELTS TUTOR