Word form, Paraphrase, Antonym"purification"trong tiếng anh

· Word form

Bên cạnh cung cấp Bài sửa đề thi IELTS WRITING TASK 2 ngày 22/8/2020 của HS đi thi đạt 7.0 writing, IELTS TUTOR cũng hướng dẫn Word form, Paraphrase (đồng nghĩa), Antonym (trái nghĩa)của"purification"trong tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Paraphrase của "purification" tiếng anh

IELTS TUTOR lưu ý:

  • Cleansing - IELTS TUTOR xét ví dụ: The woman cleansed her face with a gentle cleanser.
  • Sanitization - IELTS TUTOR xét ví dụ: The hospital sanitized the operating room before surgery.
  • Purification - IELTS TUTOR xét ví dụ: The priest purified the altar before the service.  >> IELTS  TUTOR  hướng  dẫn  Cách dùng động từ "purify" tiếng anh
  • Bathing - IELTS TUTOR xét ví dụ: The child took a bath before bed.
  • Washing - IELTS TUTOR xét ví dụ: The woman washed her hands before cooking.
  • Cleaning - IELTS TUTOR xét ví dụ: The maid cleaned the house from top to bottom.

III. Trái nghĩa (Antonyms) của"purification" tiếng anh

IELTS TUTOR lưu ý:

IV. Word form của"purification" tiếng anh

IELTS TUTOR lưu ý:

IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Tại sao chọn IELTS TUTOR