Word form, Paraphrase, Antonym"mix (verb)"trong tiếng anh

· Word form

Bên cạnh cung cấp Bài sửa đề thi IELTS WRITING TASK 2 ngày 22/8/2020 của HS đi thi đạt 7.0 writing, IELTS TUTOR cũng hướng dẫn Word form, Paraphrase (đồng nghĩa), Antonym (trái nghĩa)của mix (verb) trong tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Paraphrase của mix (verb) tiếng anh

IELTS TUTOR lưu ý:

  • Combine - IELTS TUTOR xét ví dụ: The chef combined the ingredients in a bowl.
  • Blend - IELTS TUTOR xét ví dụ: The bartender blended the fruit and ice together to make a smoothie.
  • Stir - IELTS TUTOR xét ví dụ: The cook stirred the pot of soup until it was smooth.
  • Shake - IELTS TUTOR xét ví dụ: The bartender shook the cocktail ingredients together until they were well-combined.  >> IELTS  TUTOR  hướng  dẫn  Cách dùng động từ "seek" tiếng anh
  • Unite - IELTS TUTOR xét ví dụ: The two countries united their forces to fight the common enemy.
  • Collaborate - IELTS TUTOR xét ví dụ: The two artists collaborated on a new painting.
  • Incorporate - IELTS TUTOR xét ví dụ: The company incorporated the new employee into the team.

  III. Trái nghĩa (Antonyms) của mix (verb) tiếng anh

  IELTS TUTOR lưu ý:

  • Separate - IELTS TUTOR xét ví dụ: The scientist separated the mixture into its component parts.
  • Divide - IELTS TUTOR xét ví dụ: The teacher divided the class into two groups.
  • Sort - IELTS TUTOR xét ví dụ: The mail carrier sorted the mail into different boxes.
  • Classify - IELTS TUTOR xét ví dụ: The librarian classified the books by subject.  >> IELTS  TUTOR  hướng  dẫn  Cách dùng tính từ"steady"tiếng anh
  • Categorize - IELTS TUTOR xét ví dụ: The store owner categorized the merchandise by type.
  • Assort - IELTS TUTOR xét ví dụ: The clothing store owner assorted the clothes by size and color.
  • Screen - IELTS TUTOR xét ví dụ: The security guard screened the visitors before they were allowed into the building.
  • Filter - IELTS TUTOR xét ví dụ: The water purifier filtered the water to remove any impurities.
  IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

  IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

  >> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

  >> IELTS Intensive Listening

  >> IELTS Intensive Reading

  >> IELTS Intensive Speaking

  Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
  Tại sao chọn IELTS TUTOR