Word form, Paraphrase, Antonym"manufacture"trong tiếng anh

· Word form

Bên cạnh cung cấp Bài sửa đề thi IELTS WRITING TASK 2 ngày 22/8/2020 của HS đi thi đạt 7.0 writing, IELTS TUTOR cũng hướng dẫn Word form, Paraphrase (đồng nghĩa), Antonym (trái nghĩa)của"manufacture"trong tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Paraphrase của "manufacture" tiếng anh

IELTS TUTOR lưu ý:

  • Make - IELTS TUTOR xét ví dụ: The company made a new line of cars.
  • Produce - IELTS TUTOR xét ví dụ: The factory produced 10,000 cars last year.
  • Construct - IELTS TUTOR xét ví dụ: The workers constructed a new building.
  • Build - IELTS TUTOR xét ví dụ: The carpenter built a new house.
  • Create - IELTS TUTOR xét ví dụ: The artist created a new painting.
  • Develop - IELTS TUTOR xét ví dụ: The company developed a new drug.
  • Invent - IELTS TUTOR xét ví dụ: The inventor invented a new machine.
  • Engineer - IELTS TUTOR xét ví dụ: The engineer engineered a new bridge.
  • Design - IELTS TUTOR xét ví dụ: The designer designed a new dress.
  • Craft - IELTS TUTOR xét ví dụ: The craftsman crafted a new table.  >> IELTS  TUTOR  hướng  dẫn  Cách dùng động từ "craft" tiếng anh

III. Trái nghĩa (Antonyms) của"manufacture" tiếng anh

IELTS TUTOR lưu ý:

IV. Word form của"manufacture" tiếng anh

IELTS TUTOR lưu ý:

IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Tại sao chọn IELTS TUTOR