Word form, Paraphrase, Antonym"erroneous"trong tiếng anh

· Collocation

Bên cạnh cung cấp Bài sửa đề thi IELTS WRITING TASK 2 ngày 22/8/2020 của HS đi thi đạt 7.0 writing, IELTS TUTOR cũng hướng dẫn Word form, Paraphrase, Antonym"erroneous"trong tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Paraphrase của"erroneous" tiếng anh

IELTS TUTOR lưu ý:​

 • Wrong: not correct or true.
  • IELTS TUTOR xét ví dụ:      The teacher told the student that his answer was wrong.
 • Incorrect: not correct or accurate.
  • IELTS TUTOR xét ví dụ:      The doctor made an incorrect diagnosis.
 • Misleading: giving a false or misleading impression.
  • IELTS TUTOR xét ví dụ:      The advertisement was misleading about the product's benefits.

III. Antonyms của"erroneous" tiếng anh

IELTS TUTOR lưu ý​

 • Correct: free from error or mistake.
  • IELTS TUTOR xét ví dụ:      The teacher told the student that his answer was correct.
 • Accurate: conforming exactly to fact or to a standard.
  • IELTS TUTOR xét ví dụ:      The doctor made an accurate diagnosis.
 • True: in accordance with fact or reality.
  • IELTS TUTOR xét ví dụ:      The jury found the defendant truly innocent.

  IV. Word form của"erroneous" tiếng anh

  IELTS TUTOR lưu ý​

  • Error: a mistake or inaccuracy.
   • IELTS TUTOR xét ví dụ:      The student made an error on his test.
  • Erroneously: in an erroneous way.
   • IELTS TUTOR xét ví dụ:      The doctor erroneously diagnosed the patient with cancer.
  • Erroneousness: the state of being erroneous.
   • IELTS TUTOR xét ví dụ:      The erroneousness of the diagnosis was later revealed.
  IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

  IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

  >> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

  >> IELTS Intensive Listening

  >> IELTS Intensive Reading

  >> IELTS Intensive Speaking

  Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
  Tại sao chọn IELTS TUTOR